Regulamin strony internetowej

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej www.lesneskrzaty.edu.pl zwanej dalej w skrócie Stroną/Przedszkolem.
  Strona www.lesneskrzaty.edu.pl pełni rolę wizytówki Przedszkola w Internecie oraz nośnika informacji o działaniach, ofercie i bieżących wydarzeniach z życia Przedszkola.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: „Leśne Skrzaty” Nadia Meguedad, zwana dalej Przedszkolem.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Przedszkole powołało zarządcę zwanego dalej Administratorem.
 6. Administrator Strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Przedszkolem.
 7. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy działalności Przedszkola, dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz grona pedagogicznego, innych jej pracowników i kooperantów. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Tematyka strony określona jest przez zadania, jakie wykonuje Szkoła. Jeżeli jednak na stronie brakuje jakichś informacji, można zgłosić to do Administratora, który postara się je zamieścić.
 8. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Przedszkola. Na Stronie użytkownicy mają do swojej dyspozycji komponenty, które umożliwiają np. zamieszczenie swojego komentarza. Za treść tych wpisów zamieszczone przez Użytkowników, Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności, gdyż są one tylko i wyłącznie opiniami podpisanych Użytkowników.
 9. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy sekretariat@lesneskrzaty.edu.pl.
 10. Zabrania się umieszczania linków i reklam na Stronie bez uzgodnienia tego z Administratorem.
 11. Materiały zawarte na stronie, zarówno teksty, zdjęcia, jak i elementy graficzne nie mogą być kopiowane i wykorzystywane bez zgody ich autorów.

§2
KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

§3
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 2. Przedszkole dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 3. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 5. Przedszkole dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 6. Strona internetowa Przedszkola zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy strony Przedszkola.
 2. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 3. Kasowane bez uprzedzenia będą wpisy uznane ogólnie za obraźliwe, albo naruszające godność innych; anonimowe wpisy zawierające krytykę konkretnych osób (takie wpisy powinny być podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem); wpisy nie związane z komentowanym tematem.
 4. Niektóre punkty Regulaminu nie dotyczą Administratora strony z uwagi na konieczność zarządzania nią.